دور باطل جنگ، بی سوادی و فرهنگ عامه خشونت زده!

راه ما مبارزه با بی سوادی برای رسیدن به صلح است.

با هم باشیم تا افغانستان را یک مکتب بسازیم.

 

بخش "صحت اطفال" سایت فعال می باشد. بقیه بخش ها تا خزان فعال خواهند شد.

 

اگر برای مبارزه با بی سوادی آمادگی دارید، با فیس بوک روشنگران تماس بگیرید.