• مهمترین نکته در سیستم آموزشی فنلند چیست که باعث موفقیت آنها شده است؟ چگونه می توان از این نکته برای بهبود سیستم آموزشی در افغانستان استفاده کرد؟ کلیپ را تماشا کنید!

  • داستان ما; یک سوال همیشگی! دور باطل جنگ و بی سوادی. کلیپ را تماشا کنید!

  • سیستم آموزشی آلمان چگونه کار می کند؟ چگونه می توان از نحوه آموزش جرمنی ها برای بهبود سیستم آموزشی در افغانستان استفاده کرد؟ کلیپ را تماشا کنید!

  • چهار میلیون طفل محروم از تحصیل در افغانستان! بی تفاوت نباشیم کلیپ را تماشا کنید!